Turun yliopiston varsinaissuomalainen osakunta ry:n kevätkokous 3. marraskuuta 2003

 

Läsnä: inspehtori Timo Soikkanen, emerituskuraattori Tomi Hautakangas, kuraattori Anton Kupias, cives Otto Haaki, Johanna Haapanen, Kati Häkkinen, Riitta Jytilä, Petri Loukasmäki (listassa nimimerkillä Kalle Käyhä), Kimmo Makkonen, Jutta Nerg, Mikko Pakkanen, Marko Pihl, Pekka Pouta, Jarkko Romppanen, Jaakko Salminen, Sakari Seppälä, Petteri Siltanen, Simo Tuominen, Veljo Velling, Emmi Wichmann ja Daniel Wondafrash; lisäksi äänioikeudetta läsnä emerituskuraattori Mikko Jakonen, Irina Iljin, FM Mikko Kankaanpää, ekonomi Tanja Keränen, FM Mikko Metsä-Ketelä ja FL Paula Steinby

 

1.      Kuraattori Anton Kupias avasi kokouksen kello 18.22.

 

2.      Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

3.      Kokouksen järjestäytyminen:

Puheenjohtajaksi valittiin emerituskuraattori Tomi Hautakangas, sihteeriksi civis Kimmo Makkonen, pöytäkirjantarkastajiksi cives Mikko Pakkanen ja Emmi Wichmann, ja ääntenlaskijoiksi cives Otto Haaki, Mikko Pakkanen ja Emmi Wichmann.

 

4.      Esitetty työjärjestys hyväksyttiin.

 

5.      Ilmoitusasiat:

Kuraattori Anton Kupias ilmoitti muutoksista TVO:n hallituksessa ja luottamustoimissa: TVO:n emäntä Mari Korhonen on eronnut osakunnan hallituksesta, ja hänen sijaan emännäksi on valittu apuemännän tehtävässä toiminut civis Jutta Nerg, ja uudeksi apuemännäksi valittiin civis Kristian Selin.

 

Civis Simo Tuominen on kieltäytynyt tiedottajan tehtävistä, mutta jatkaa hallituksen jäsenenä; tiedotustehtävästä huolehtii edelleen toiseksi tiedottajaksi valittu civis Petteri Siltanen, civis Mikko Pakkanen toimittaa infopalstaa Turun ylioppilaslehteen, ja civis Kristian Selin huolehtii sähköpostilistasta.

 

6.      Vuoden 2002 toimintakertomuksen hyväksyminen:

Päätettiin hyväksyä toimintakertomus kahdella korjauksella. Kohta ”edellisen vuoden tilinpäätöksen käsittely” korvattiin viittauksella ”vuoden 2000 tilinpäätöksen käsittely” ja poistettiin väite jonka mukaan civis Kimmo Makkonen voitti Uusia jäseniä –kilpailun toukokuussa 2002. Toimintakertomus on liitteenä.

 

7.      Vuoden 2002 tilinpäätöksen hyväksyminen:

Päätettiin hyväksyä vuoden 2002 tilinpäätös.

 

Tilintarkastajat Petri Loukasmäki ja Tanja Keränen totesivat, että tilinpäätös on puoli vuotta myöhässä sääntömääräisestä valmistumisajasta, ja että tilinpäätös on tehty hienommin kuin koskaan ennen.

 

Taloudenhoitaja Veljo Velling kertoi, että tilikauden 2000 euron alijäämästä 800 euroa selittyy vuoden 2001 aikana TPO:lle maksettavaksi kertyneistä vuokrahyvityksistä, jotka TPO peri vasta vuoden 2002 puolella. Palkkamenot ovat nuosseet yli 1000 euroa. Jäsenmaksutulot ovat kaksikertaistuneet 275 euroon.

 

Tilintarkastajat ehdottivat valmistelemaan muutosta taloudenhoitajan palkkaukseen siten, että palkkaus muutettaisiin tulosperusteiseksi, mahdollisesti maksamalla bonuspalkka, kun tilinpäätös valmistuu ajoissa ja on laadukas. Päätettiin että hallitus valmistelee palkkauksesta esityksen syyskokoukselle.

 

Keskusteltiin tilintarkastajien palkkiosta. Emerituskuraattori Tomi Hautakangas ehdotti palkkioksi kummallekin 100 euroa, summa joka on maksettu kahtena edellisenä vuonna. Civis Kimmo Makkonen ehdotti palkkioksi 70 euroa kummallekin, koska hän katsoi sen vastaavan paremmin osakunnan tehtävistä maksettujen palkkojen tasoa; 100 euron palkkio suoritettiin koska kaksi vuotta sitten tilintarkastus vaati paljon enemmän työtä. Suoritettiin äänestys, jossa Hautakankaan esitys sai 4 ääntä ja Makkosen esitys 14 ääntä, lisäksi annettiin yksi tyhjä ääni.

 

Tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuspöytäkirja ovat liitteenä.

 

8.      Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus vuoden 2002 hallitukselle.

 

9.      Muut mahdolliset asiat:

·        Valittiin civis Jutta Nerg airueeksi civis Mari Korhosen estyttyä tehtävästä.

·        Varsinaissuomalaisten laulu esitettiin civis Otto Haakin johdolla.

·        Keskustelussa tuotiin esille, että hallituksen tulisi huolehtia tehokkaammin myytävänä pidettävien tuotteiden saatavuudesta. Kuraattori Anton Kupias kertoi, että hallitus laatii kuvakset hallituksen jäsenten toimenkuvista.

 

10.  Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.20.

 

 

 

 

Tomi Hautakangas puheenjohtaja

 

Kimmo Makkonen

sihteeri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikko Pakkanen

pöytäkirjantarkastaja

 

Emmi Wichmann

pöytäkirjantarkastaja