Turun yliopiston varsinaissuomalainen osakunta ry:n syyskokous 10.12.2003

 

Läsnä:  Emerituskuraattori Tomi Hautakangas, kuraattori Anton Kupias, cives Otto Haaki, Jussi Hakokari, David Herok, Kati Häkkinen, Irina Iljin (kohdat 1-22), Janne Jakamo (kohdat 1-30C), Kristiina Kankaanpää, Petri Loukasmäki (kohdat 1-30A, listassa nimimerkillä Kalle Käyhä), Kimmo Makkonen, Mikko Pakkanen, Marko Pihl (kohdat 31-35), Jarkko Romppanen (kohdat 1-30A), Jaakko Salminen, Kristian Selin, Sakari Seppälä, Petteri Siltanen, Simo Tuominen ja Veljo Velling; lisäksi äänioikeudetta läsnä ekonomi Tanja Keränen (kohdat 1-22) ja ulkojäsen Panu Tyhtilä

1.      Kuraattori Anton Kupias avasi kokouksen kello 19.16.

2.      Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.      Kokouksen järjestäytyminen: Sihteeriksi valittiin civis Kimmo Makkonen, ääntenlaskijoiksi cives Jussi Hakokari ja Kristian Selin ja pöytäkirjantarkastajiksi cives Jussi Hakokari ja Kristian Selin. Kokouksen puheenjohtajasta äänestettiin kolmesti: puheenjohtajaksi ehdotettiin kannatetusti kuraattori Anton Kupiasta ja emerituskuraattori Tomi Hautakangasta. Ensimmäisessä äänestyksessä äänet menivät tasan 7-7, ja päätettiin panna toimeen uusintaäänestys. Toisessa äänestyksessä kävi ilmi, että myös äänioikeudettomat läsnäolijat olivat osallistuneet äänestykseen, ja tuloksen laskenta keskeytettiin. Kolmannessa äänestyksessä kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hautakangas äänin 8-6.

4.      Esitetyn työjärjestyksen hyväksyminen: Esitetystä työjärjestyksestä päätettiin poistaa kohta 9, jossa ehdotettiin päätettäväksi isännän ja apuisännän tehtävien jaosta, koska katsottiin että isännistön tulee sopia siitä keskenään. Päätettiin lisätä työjärjestykseen uusi kohta 9, virkojen ja toimikuntien lakkauttaminen, koska työjärjestysehdotuksessa ei ollut kohtia henkilövalinnoiksi moniin tehtäviin joihin aiempina vuosina on valittu virkailija syyskokouksessa.

5.      Ilmoitusasiat: Stipendinjakoperustetoimikunta on laatinut mietinnön edellisen syyskokouksen päätöksen mukaisesti. Mietintö on liitteenä.

6.      Uusien jäsenten hyväksyminen: Päätettiin poistaa hallituksen ehdotuksesta uusiksi jäseniksi Mikko Haataja, koska hän on peruuttanut jäsenanomuksensa, ja päätettiin että Åbo Akademissa opiskeleva Regis Brendel voidaan hyväksyä jäseneksi poiketen hallituksen esityksessä jossa häntä ehdottettiin ulkojäseneksi. Päätettiin hyväksyä muut uudet jäsenet ehdotusken mukaisesti. Luettelo uusista jäsenistä on liitteenä.

7.      Vuoden 2004 toimintasuunnitelman hyväksyminen: Päätettiin hyväksyä toimintasuunnitelma vuodelle 2004. Suunnitelma on liittenä.

8.      Vuoden 2004 talousarvion hyväksyminen: Päätettiin muuttaa arvioksi TYY:n avustuksesta 2200 euroa, ja jäsentoimintakuluiksi 6900 euroa. Käytiin keskustelu määrärahasta pianon hankintaan, ja päätettiin ottaa asia esille kohdassa 34 muut mahdolliset asiat. Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2004. Arvio on liitteenä.

9.      Toimien ja toimikunnan lakkauttaminen: Kokouksen esityslistassa ei ollut aiempina vuosina vakiintuneen käytännön mukaisia kohtia oluenmyyjien, järjestysmiesten, valokuvaajan, leikkelekirjanpitäjän, lipunmyyjän, narikanhoitajan, tiedottajan eikä ohjelmatoimikunnan valitsemiseksi. Keskustelussa todettiin, että tehtävistä on huolehdittu yhteisvastuullisesti, eikä näillä tehtävävalinnoilla ole ollut käytännössä juuri merkitystä. Civis Kimmo Makkonen ehdotti, että tiedottaja tulisi valita jatkossakin koordinoimaan osakunnan tiedotusta ja varmistamaan että kaikki asiat tulevat esille, ja että tulisi valita erikseen www-sivujen päätoimittaja, koska sivusto on itsenäinen media joka tarvitsee toimiakseen jatkuvaa ylläpitoa ja josta jonkun tulisi olla henkilökohtaisesti vastuussa. Päätettiin hyväksyä Makkosen ehdotukset ja lisätä työjärjestykseen kohdat 30B tiedottaja ja 30C www-sivujen päätoimittaja, ja lakkauttaa muut mainitut virat.

Henkilövalinnat

10.  Taloudenhoitaja: Taloudenhoitajaksi valittiin civis Jaakko Salminen. Keskusteltiin taloudenhoitajan palkkauksesta. Päätettiin Tanja Keräsen ehdotuksen muokaisesti, että vuoden 2004 alusta taloudenhoitajan palkka on 50 euroa kuukaudessa, ja lisäksi maksetaan bonus 5 euroa kuukaudelta, jos tilinpäätös on jätetty sääntömääräisessä ajassa.

11.  Isäntä: Isännäksi valittiin civis Marko Pihl.

12.  Emäntä: Emännäksi valittiin civis Irina Iljin.

13.  Sihteeri: Sihteeriksi valittiin civis Mikko Pakkanen.

14.  Toiminnanjohtaja: Toiminnanjohtajaksi valittiin civis Petteri Siltanen.

15.  Muut hallituksen jäsenet: Päätettiin valita kuusi jäsentä hallitukseen. Valittiin cives Jussi Hakokari, David Herok, Janne Jakamo, Kristian Selin, Sakari Seppälä ja Emmi Wichmann.

16.  Tilintarkastajat: Vuoden 2004 tilintarkastajiksi valittiin ekonomi Tanja Keränen ja civis Veljo Velling, ja Keräsen varamieheksi civis Petri Loukasmäki, ja Vellingin varamieheksi civis Kimmo Makkonen.

17.  Kuraattorin varanimenkirjoittaja: Kuraattorin varanimenkirjoittajaksi valittiin civis Jussi Hakokari.

18.  Sihteerin varanimenkirjoittaja: Sihteerin varanimenkirjoittajaksi valittiin civis Sakari Seppälä.

19.  Taloudenhoitajan varanimenkirjoittaja: Taloudenhoitajan varanimenkirjoittajaksi valittiin civis Petteri Siltanen.

20.  Ohjelmapäällikkö: Ohjelmapäälliköksi valittiin civis Sakari Seppälä.

21.  Esitys vastaavasta hoitajasta: Suomen anniskelulainsäädäntöä on kiristetty. Anniskelupaikoilla tulee olla viranomaisen määrittämän tentin suorittanut vastaava hoitaja. Isäntä Marko Pihlin laatima tiedonanto asiasta luettiin kokouksessa. Tiedonanto ja päätösehdotukset ovat liitteenä.

22.  Vastaavan hoitajan ja hänen sijaisensa kouluttaminen:  Käytiin pitkä keskustelu vastaavien hoitajien kouluksesta ja kustannuksista. Päättiin puheenjohtaja Hautakankaan ehdotuksen mukaisesti, että hallitus huolehtii, että koulutetaan vastaava hoitaja ja tarpeellinen määrä sijaisia. Osakunta maksaa suoritetun tentin kulut (40 euroa/tentti), jos tentin suorittaneet sitoutuvat työskentelemään osakunnassa neljä kertaa.

23.  Vastaavan hoitajan palkka: Käytiin pitkä keskustelu vastaavien hoitajien palkkauksesta. Pihlin esitys todettiin toteuttamiskelvottomaksi, koska se nostaisi palkkakuluja noin tuhannella eurolla vuodessa. Päätettiin että vastaavalle hoitajalle ei suoriteta lisäpalkkiota, paitsi jos paikalle ei ole saatu kuin henkilöitä joilla ei ole pätevyyttä toimia vastaavana hoitajana, ja vastaava hoitaja joudutaan hälyttämään paikalle pelkästään valvontatehtäviin. Tällaisessa tilanteessa suoritettavasta palkkiosta annettiin kaksi kannatettua ehdotusta: civis Petteri Siltanen ehdotti palkkioksi 10 euroa, ja civis Kimmo Makkonen ehdotti maksettavaksi 1 euro/tunti. Siltasen esitys voitti äänin 9-6.

24.  Vastaavan hoitajan valinta: Vastaavaksi hoitajaksi valittiin civis Marko Pihl. Päätettiin että hallituksen tulee valita hänelle tarpeellinen määrä sijaisia.

25.  Siivoojat: Päätettiin että hallitus huolehtii siivouksesta.

26.  Äänentoistovastaava: Äänentoistovastaavaksi valittiin emerituskuraattori Tomi Hautakangas. Äänentoistovastaavan tehtäväksi määriteltiin valvoa osakunnassa toimivien miksaajien kyvykkyyttä, opastaa laitteiden käytössä ja inventoida äänentoistolaitteet. Päätettiin myöntää äänentoistovastaavalle oikeus myöntää diplomi äänentoistokoulutuksen suorittamisesta.

27.  Kiinteistönhoitaja: Kiinteistönhoitajaksi valittiin civis Petri Loukasmäki. Kiinteistönhoitajan tehtäväksi määriteltiin tarkkailla osakuntahuoneiston kuntoa ja tarvittaessa huolehtia hallituksen päätöksillä ja avustuksella osakuntahuoneiston kunnosta siten että se säilyy vähintään vakiintuneella tasolla.

28.  Apuisäntä ja apuemäntä: Apuisännäksi valittiin civis David Herok ja apuemännäksi civis Kristian Selin.

29.  Lipunkantaja ja airueet: Lipunkantajaksi valitiin civis Kimmo Makkonen ja airueiksi cives Jussi Hakokari ja Irina Iljin.

30A. VSOP:n päätoimittaja: VSOP:n päätoimittajaksi valittiin civis Petri Loukasmäki.

30B. Tiedottaja: Tiedottajaksi valittiin civis Kristian Selin.

30C. WWW-sivujen päätoimittaja: Osakunnan www-sivujen päätoimittajaksi valittiin civis Kimmo Makkonen

31.  Toimikunnat:

·        Ansiomerkkitoimikunta: Toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin emerituskuraattori Tomi Hautakangas ja jäseniksi inspehtori Timo Soikkanen, emerituskuraattori Jukka Laine, kuraattori Anton Kupias, ja cives Kimmo Makkonen ja Veljo Velling.

·        Stipenditoimikunta: Toimikunnan puheenjohtajaksi valittiin ekonomi Tanja Keränen ja jäseniksi emerituskuraattorit Tomi Hautakangas ja Jukka Laine ja cives Otto Haaki, Jussi Hakokari ja Marko Pihl.

32.  Ilmoituslehtien valinta: Ilmoituslehdiksi valittiin Turun ylioppilaslehti ja VSOP, mikäli lehti ilmestyy sopivana ajankohtana.

33.  Jäsenmaksu: Jäsenmaksuna päätettiin säilyttää 5 euroa.

34.  Muut mahdolliset asiat:

·        Päätettiin että hallitus velvoitetaan selvittämään pianon restauroinnista/hankinnasta aiheutuvat kulut, ja niiden perusteella hankkimaan vuoden 2004 kuluessa pianon jolla voi esittää klassista musiikkia. Civis Kristian Selin sanoi huolehtivansa asiasta.

·        Puheenjohtaja Tomi Hautakangas toivoi hallituksen jäsenten kouluttautuvan vastaaviksi hoitajiksi mahdollisuuksien mukaan.

·        Varsinaissuomalaisten laulu.

·        Puheenjohtaja Tomi Hautakankaan ehdotuksen mukaisesti päätettiin että hallituksen tulee suorittaa viipymättä kokouksen päätyttyä inventaario tarjoilusta.

·        Laulutaito: Civis Jussi Hakokari toivoi, että Varsinaissuomalaisten laulun sanat tulisi monistaa ja pitää saatavilla. Civis Kristian Selin kertoi järjestävänsä lauluharjoitukset ennen seuraavia vuosijuhlia.

35.  Puheenjohtaja Tomi Hautakangas päätti kokouksen kello 0.01.

 

 

 

 

Tomi Hautakangas

puheenjohtaja

 

Kimmo Makkonen

sihteeri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jussi Hakokari

pöytäkirjantarkastaja

 

Kristian Selin

pöytäkirjantarkastaja