TVO jättää leimansa   TVO on naisellinen

 

Olenko keskeneräinen vai valmis?

Oraakkeli jäniksen hahmossa

TURUN YLIOPISTON VARSINAISSUOMALAISEN OSAKUNNAN SENIORIT r.y:n
SÄÄNNÖT

Nimi ja kotipaikka

1 §.
Yhdistyksen nimi on Turun Yliopiston Varsinaissuomalaisen Osakunnan Seniorit r.y. ja sen kotipaikka on Turun kaupunki.

Tarkoitus

2 §.
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Turun Yliopistossa opiskelleiden varsinaissuomalaisten yhdyssiteenä sekä tukea Turun Yliopiston Varsinaissuomalaisen Osakunnan toimintaa. Tässä tarkoituksessa yhdistys järjestää kokouksia, neuvottelutilaisuuksia ja juhlia yms.

Jäsenyys

3 §.
Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä kaikki Turun Yliopiston Varsinaissuomalaisen Osakunnan entiset jäsenet.

Hallitus voi harkinnan mukaan kutsua jäseniksi yhdistykseen muitakin sen toiminnasta kiinnostuneita yksityisiä tai juridisia henkilöitä.

4 §.
Yhdistys perii jäseniltään vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruus määrätään syyskokouksessa.

Toiminta- ja tilivuosi

5 §.
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

Kokoukset

6 §.
Yhdistys kokoontuu toiminta- ja tilivuoden aikana kevätkokoukseen huhti-toukokuussa ja syyskokoukseen loka-marraskuussa sekä ylimääräisiin kokouksiin, mikäli hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai mikäli vähintään viisi (5) sadannesta jäsenistöstä sitä ilmoittamansa asian vuoksi anoo puheenjohtajalta.

7 §.
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Esitetään edellisen vuoden toiminta- ja tilikertomus,
2) esitetään tilintarkastajien lausunto yhdistyksen tileistä ja hallinnosta,
3) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja taloudenhoitajalle sekä toimenpiteistä, joihin toiminta- tai tilikertomus antavat aihetta.

8 §.
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Valitaan tulevaksi toimintavuodeksi hallitukseen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja sekä yksi muu jäsen ja kaksi varajäsentä,
2) valitaan tilintarkastajat ja heidän varamiehensä,
3) valitaan muut tarvittavat toimihenkilöt,
4) esitetään talousarvio ja toimintasuunnitelma hyväksyttäväksi,
5) päätetään jäsenmaksun suuruus.

9 §.
Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta joko Turun Yliopiston Varsinaissuomalaisen Osakunnan pää-äänenkannattajassa tai suurimmassa turkulaisessa päivälehdessä olevalla ilmoituksella taikka jokaiselle yhdistyksen jäsenelle seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta lähetetyllä kutsulla.

Hallitus

10 §.
Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat syyskokouksen valitsemina puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja sekä yksi muu jäsen.

Syyskokous valitsee lisäksi hallitukseen kaksi varajäsentä.

11 §.
Hallitus on päätösvaltainen kaikkien sen jäsenten saatua kutsun vähintään kaksi vuorokautta ennen kokousta ja vähintään kolmen jäsenen ollessa läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna.

Erinäisiä määräyksiä

12 §.
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä tai jompikumpi yhdessä varapuheenjohtajan kanssa.

13 §.
Ehdotukset muutoksista näihin sääntöihin on tehtävä yhdistyksen kokoukselle ja on niistä kokouskutsussa mainittava. Tullakseen hyväksytyksi on muutosehdotuksen saatava puolelleen kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä kokouksessa, vähintään kolme neljäsosaa annetuista äänistä.

14 §.
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa, vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmella neljäsosalla annetusta äänimäärästä, ja asia on kokouskutsussa mainittava.

Jos yhdistys päätetään purkaa, on sen varat luovutettava Turun Yliopiston Varsinaissuomalaiselle osakunnalle, tämän toiminnan jatkajalle taikka Osakunnan lopetettua toimintansa, Turun Yliopistolle.

Valid HTML 4.0!
Valid CSS!

Informaatiovuo osakuntanuorisolta: tilaa tvoaktiivi-sähköpostilista!

★ ★ ★