Hyvässä tieteellisessä tutkimuksessa epäselvät kohdat ovat tietoteoreettisia ongelmia.

Oraakkeli jäniksen hahmossa

TVO:n säännöt

Yleisiä säännöksiä

1 § Yhdistyksen nimi on Turun Yliopiston Varsinaissuomalainen Osakunta ja kotipaikka Turun kaupunki.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on toimia pääasiassa Varsinais-Suomesta kotoisin olevien ja Turun yliopistossa opintojaan harjoittavien henkilöiden yhdyssiteenä sekä mahdollisuuksien mukaan tukea heitä henkisesti ja aineellisesti opintojen harjoittamiseen liittyvissä kysymyksissä; niinikään toimia yhdistyksen, Turun Yliopiston ja Varsinais-Suomen kuntien tai muiden yksiköiden välisten yhteyksien ylläpitäjänä ja kehittäjänä sekä osallistua ja myötävaikuttaa sivistys- ja kulttuurielämän kehittämiseen koko maassa, mutta erityisesti kotiseudullaan Varsinais-Suomessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen virkistys-, kulttuuri-, esitelmä- ja muita vastaavia tilaisuuksia, pyrkii vaikuttamaan siihen, että jäsenille järjestyy opintoapurahoja, halpoja asumismahdollisuuksia ja halpakorkoisia luottoja, hoitaa erityisesti Varsinais-Suomen ja yhdistyksen välisiä yhteyksiä tieteellisin ja ohjelmallisin tilaisuuksin ja toimenpitein sekä osallistuu muillakin samansuuntaisilla tavoilla suomalaisen tieteen ja kulttuurin viljelemiseen.

Jäsenyys

3 § Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi otetaan Turun yliopistossa tai Åbo Akademissa opiskeleva henkilö, jonka yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä hyväksyy.

Ulkojäseneksi voidaan yhdistykseen ottaa sellainen korkeakouluopiskelija, joka, jos hän harjoittaisi opintojaan Turun yliopistossa tai Åbo Akademissa, voisi 1§ mukaan olla yhdistyksen jäsen. Ulkojäsenellä on yhdistyksen kokouksessa puhe-, mutta ei äänivaltaa.

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan ottaa kuka tahansa yksityinen henkilö, säätiö tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa ja jonka yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä hyväksyy. Kannatusjäsenellä ei ole yhdistyksen kokouksessa äänivaltaa.

Yhdistys voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäsenekseen henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut yhdistyksen hyväksi tai jota kohtaan yhdistys muusta syystä tahtoo osoittaa kunnioitustaan.

Kunniajäsenellä on täydet jäsenoikeudet.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Jäsenmaksut

4 § Jäsenmaksuista päätetään syyskokouksessa erikseen kullekin jäsenryhmälle.

Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua.

Hallitus

5 § Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja, jota kutsutaan kuraattoriksi, sekä yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitut sihteeri, toiminnanjohtaja, taloudenhoitaja, isäntä, emäntä ja vähintään kaksi ja enintään kuusi varsinaista jäsentä.

Hallitus valitaan syyskokouksessa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

6 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan, kutsusta tai jos vähintään viisi jäsentä sitä haluaa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien, on läsnä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kannattama mielipide, kuitenkin vaalissa arpa.

Inspehtori

7 § Yhteyksien ylläpitäjänä Turun yliopistoon toimii kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu Turun yliopiston tai Åbo Akademin professorikuntaan kuuluva henkilö, jota kutsutaan inspehtoriksi.

Inspehtori valitaan syyskokouksessa, ja valinta tuottaa hänelle toimikauden ajaksi täydet jäsenoikeudet.

Nimenkirjoitus

8 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtaja, sihteerin kanssa. Milloin kysymyksessä on taloudellinen velvoittautuminen, toisena nimenkirjoittajana on taloudenhoitaja. Milloin sihteeri tai taloudenhoitaja ovat estyneenä nimenkirjoituksesta, toimivat henkilökohtaisina varamiehinä ne hallituksen jäsenet, jotka yhdistyksen syyskokous tähän tehtävään on valinnut.

Tilit

9 § Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain.

Tilinpäätös ja vuosikertomus on annettava tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen kertomus hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

Kokoukset

10 § Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle yhdistyksen omistaman tai muulla tavalla hallitseman huoneiston ilmoitustaululle kiinnitettävällä ilmoituksella, joka on pantava nähtäville viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Mahdollisuuksien mukaan ilmoitetaan kokouksesta jäsenistön keskuuteen leviävässä ylioppilaslehdistössä, ja milloin kysymykseen tulevia lehtiä on useampia, päätetään yhdistyksen syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan siitä lehdestä, jossa ilmoitus julkaistaan.

11 § Yhdistyksen syyskokouksessa, joka pidetään marraskuussa, käsitellään muitten asioitten ohella seuraavat:

  • vahvistetaan toimintasuunnitelma, jäsenmaksujen suuruus ja talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi,
  • valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi, mikäli tämä on tarpeen edellä 5§:n 1 momentissa määritellyn toimikauden puitteissa, hallituksen jäsenet sekä kaksi tilintarkastajaa ja näiden varamiehet seuraavaksi kalenterivuodeksi,
  • valitaan inspehtori seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi, mikäli tämä on tarpeen edellä 7§:n 1 momentissa määritellyn toimikauden puitteissa,
  • päätetään edellä 10§:ssä mainitussa tilanteessa siitä tai niistä lehdistä, joissa yhdistyksen kokouksista seuraavan kalenterivuoden aikana ilmoitetaan, sekä
  • valitaan ne henkilöt, jotka edellä 8§:ssä sanotulla tavalla toimivat seuraavan kalenterivuoden ajan nimenkirjoittajien varamiehinä.

12 § Yhdistyksen kevätkokouksessa, joka pidetään huhtikuussa, käsitellään muitten asioitten ohella seuraavat:

  • esitetään vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien kertomus sekä lausunto ja
  • päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

13 § Hallitus voi kutsua yhdistyksen kokouksen koolle muulloinkin.

Yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle myös, milloin vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti tietyn tai tiettyjen asioitten käsittelemistä varten hallitukselta pyytää.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja kokouksia ei pidetä yliopistollisina loma-aikoina, jolleivät pakottavat syyt toisin vaadi.

Erinäisiä säädöksiä

14 § Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa, jolloin ehdotusten on kummassakin kokouksessa saavutettava kolmeneljäsosaa annetuista äänistä tullakseen hyväksytyksi.

15 § Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, esittää hallitus yhdistyksen kokoukselle päätettäväksi tavan, jolla yhdistyksen varat sopivasti käytetään yhdistyksen edustamien aatteiden tai toimintamuotojen tukemiseen.

16 § Yhdistyksen yksityiskohtaisesta toiminnasta määrätään ohjesäännöllä, jonka yhdistyksen kokous vahvistaa.

17 § Muussa suhteessa noudatetaan aattellisia yhdistyksiä koskevaa lainsäädäntöä.Ohjesääntöjä

Osakuntanauhaohjesääntö

http://org.utu.fi/tyyala/tvo/osakuntanauhaohjesaanto.php
Hyväksytty osakuntakokouksessa 7. helmikuuta 2007.

Ansiomerkkiohje

http://org.utu.fi/tyyala/tvo/ansiomerkkiohje.php
Hyväksytty osakuntakokouksessa 5. joulukuuta 2008.

Valid HTML 4.0!
Valid CSS!

Informaatiovuo osakunnasta: tilaa tvoaktiivi-sähköpostilista!

☆ ☆ ☆

Lähtisitkö mukaan? Tee ja tue: kannatusjäsenyys kaikille, opiskelijoille varsinainen tai ulkojäsenyys.

☆ ☆ ☆

Osakuntaravintola on esteetön! (Yläkerran sauna- ja kerhotiloihin kulku valitettavasti vain rappusia pitkin.) Tervetuloa!